– Ταχεία Ανίχνευση γρίπης (Α & Β) από ρινοφαρυγγικό έκπλυμα (ανοσοχρωματογραφία)

– Μοριακός Έλεγχος για ανίχνευση Γρίππης Α & Β

– Πλήρης ιολογικός έλεγχος

– Έλεγχος αυτοάνοσων νοσημάτων

– Ανοσολογικές εξετάσεις

– Ανοσοηλεκτροφορήσεις